بر روی کاغذ سیگار

طرح زنی کشید

طرحی چو دود،چو رویا

رو کرد سوی من

و....گفت:کمی توتون

*****

با پنجه های ساحر خود گرم کار شد

پیچید،با ظرافت،سیگاری

کبریت کشید

*****

دود

رقصید در فضا

از حلقه های دود

طرح زنی میان فضا ریخت

طرح زنی

بی سر

*****

برخاست،رفت

*****

برداشتم

سیگار نیم سوخته اش را

آهسته باز کردم،دیدم!

طرح سر زنی

مانده است روی کاغذ ته سیگار

                                     نصرت رحمانی(میعاد در لجن)

/ 0 نظر / 18 بازدید