سیاه سفید

سه در چهار

شناسنامه قرمز

چراغ زرد

مانتوی مشکی

رژ اناری

کت و شلوار هاکوپیان

سلن دیون

عجب ترکیب ایده آلی

ما می خندیم

ما عکس می گیریم

ما عاشق می شویم

عطر می خریم

روزنامه می خوانیم

می خوابیم

وگم می شویم

کسی هست پیدایمان کند؟

ما اهل این دیار نیستیم

جغرافیایمان

با والیوم

درآمیخته

الو........آتش نشانی

مادرم دارد می سوزد!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید